කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක - 02/2015

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් වල කාර්ය මණ්ඩලයට   2015 වර්ෂය සඳහා ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම  වැඩිදුර තොරතුරු.....

Last Updated on Thursday, 10 December 2015 09:44

MSD-Circular 05/2014

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ සම්පුර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල කාර්ය මණ්ඩලයට 2014 වර්ෂය සඳහා ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම  වැඩිදුර තොරතුරු.....

Last Updated on Thursday, 10 December 2015 09:42

කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක - 04/2014

රාජ්           

රාජ්‍ය සංස්ථා හා සම්පුර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල නිලධරයන් සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා දිරි දීමනා ගෙවීම සම්බන්ධ කළමනාකරණ සේවා  චක්‍රලේඛ අංක - 04/2014 නිකුත් විය.වැඩිදුර තොරතුරු..

.

   

    

Last Updated on Friday, 21 November 2014 14:10

2014 අයවැය යෝජනා අනුව පර්යේෂණා දීමනා ගෙවීම සම්බන්ධ නව චක්‍රලේඛය

2011 අයවැය යෝජනා අනුව පර්යේෂණ දීමනා ගෙවීම යන මැයෙන් නිකුත් කරන  ලද කළමනාකරණ සේවා චක‍්‍රලේඛ අංක45හා 45(I)‍ අවලංගු කරමින්, ඒ වෙනුවට 2014.01.01දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ 02/2014 නිකුත් කෙරේ

Last Updated on Friday, 21 November 2014 14:13

රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලවල ජීවන වියදම් දීමනාව ඉහළට

2014.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා ව්‍යාපෘති කාර්ය මණඩලයන්හි ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 7,800/- දක්වා වැඩි කෙරේ.(චක්‍රලේඛය  කියවීම සඳහා)

Last Updated on Thursday, 13 February 2014 13:17

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

Free business joomla templates