2014 අයවැය යෝජනා අනුව පර්යේෂණා දීමනා ගෙවීම සම්බන්ධ නව චක්‍රලේඛය

2011 අයවැය යෝජනා අනුව පර්යේෂණ දීමනා ගෙවීම යන මැයෙන් නිකුත් කරන  ලද කළමනාකරණ සේවා චක‍්‍රලේඛ අංක45හා 45(I)‍ අවලංගු කරමින්, ඒ වෙනුවට 2014.01.01දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ 02/2014 නිකුත් කෙරේ

Last Updated on Thursday, 13 February 2014 13:17

රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලවල ජීවන වියදම් දීමනාව ඉහළට

2014.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා ව්‍යාපෘති කාර්ය මණඩලයන්හි ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 7,800/- දක්වා වැඩි කෙරේ.(චක්‍රලේඛය  කියවීම සඳහා)

Last Updated on Thursday, 13 February 2014 13:17

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් වල කාර්ය මණ්ඩලයට 2013 වර්ෂය සඳහා ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් වල කාර්ය මණ්ඩලයට   2013 වර්ෂය සඳහා ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම  වැඩිදුර තොරතුරු.....

Last Updated on Wednesday, 08 January 2014 09:37

කළමනාකරණ සේවා චක‍්‍රලේඛ අංක 30 හි විධිවිධාන අනුව බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි අනුමත කිරීම

රේඛීය අමාත්‍යාංශයන් යටතේ ඇති රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් සඳහා අනුමත තනතුරුවලට අදාළ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි මේ වන විට අනුමත කර ඇත. මෙම බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවල ඇතුළත් සුදුසුකම් සම්බන්ධයෙන් විවිධ ආයතන විසින් නිරන්තරයෙන් විමසීම් කර ඇති අතර, එම ඉල්ලීම් ද සැළකිල්ලට ගෙන පහත සඳහන් සේවා කාණ්ඩවලට අදාළ බඳවා ගැනීමේ  සුදුසුකම් සංශෝධනය කරමින් සකස් කරන ලද ආදර්ශ බඳවා ගැනීම් පරිපාටි මෙම වෙබ් අඩවියේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ දක්වා ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ  (HM 1), ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යයන පර්යේෂණ (AR2), අධ්‍යයන/පර්යේෂණ (AR1), කළමනාකාර (MM), කණිෂ්ඨ කළමනාකාර (JM), කි‍්‍රයාත්මක කිරීමේ / උපදේශන සේවා (MA 4), කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ (MA 2), ප‍්‍රාථමික ශිල්පීය (PL 3), ප‍්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL 2), ප‍්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL 1). වැඩිදුර තොරතුරු

 

Last Updated on Wednesday, 08 January 2014 09:37

ප්‍රසාද දීමනා චක්‍රලේඛය නිකුත්කිරීම

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් වල කාර්ය මණ්ඩලයට   2013 වර්ෂය සඳහා ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම  වැඩිදුර තොරතුරු.....

Last Updated on Tuesday, 10 December 2013 15:22

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Free business joomla templates