කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක - 04/2014

රාජ්          

රාජ්‍ය සංස්ථා හා සම්පුර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම්වල නිලධරයන් සඳහා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා දිරි දීමනා ගෙවීම සම්බන්ධ කළමනාකරණ සේවා  චක්‍රලේඛ අංක - 04/2014 නිකුත් විය.වැඩිදුර තොරතුරු..

.

   

    

2014 අයවැය යෝජනා අනුව පර්යේෂණා දීමනා ගෙවීම සම්බන්ධ නව චක්‍රලේඛය

2011 අයවැය යෝජනා අනුව පර්යේෂණ දීමනා ගෙවීම යන මැයෙන් නිකුත් කරන  ලද කළමනාකරණ සේවා චක‍්‍රලේඛ අංක45හා 45(I)‍ අවලංගු කරමින්, ඒ වෙනුවට 2014.01.01දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ 02/2014 නිකුත් කෙරේ

රාජ්‍ය සංස්ථා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලවල ජීවන වියදම් දීමනාව ඉහළට

2014.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා ව්‍යාපෘති කාර්ය මණඩලයන්හි ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 7,800/- දක්වා වැඩි කෙරේ.(චක්‍රලේඛය  කියවීම සඳහා)

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් වල කාර්ය මණ්ඩලයට 2013 වර්ෂය සඳහා ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම

රාජ්‍ය සංස්ථා සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් වල කාර්ය මණ්ඩලයට   2013 වර්ෂය සඳහා ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම  වැඩිදුර තොරතුරු.....

කළමනාකරණ සේවා චක‍්‍රලේඛ අංක 30 හි විධිවිධාන අනුව බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටි අනුමත කිරීම

රේඛීය අමාත්‍යාංශයන් යටතේ ඇති රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සම්පූර්ණයෙන් රජය සතු සමාගම් සඳහා අනුමත තනතුරුවලට අදාළ බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි මේ වන විට අනුමත කර ඇත. මෙම බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවල ඇතුළත් සුදුසුකම් සම්බන්ධයෙන් විවිධ ආයතන විසින් නිරන්තරයෙන් විමසීම් කර ඇති අතර, එම ඉල්ලීම් ද සැළකිල්ලට ගෙන පහත සඳහන් සේවා කාණ්ඩවලට අදාළ බඳවා ගැනීමේ  සුදුසුකම් සංශෝධනය කරමින් සකස් කරන ලද ආදර්ශ බඳවා ගැනීම් පරිපාටි මෙම වෙබ් අඩවියේ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ දක්වා ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ  (HM 1), ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යයන පර්යේෂණ (AR2), අධ්‍යයන/පර්යේෂණ (AR1), කළමනාකාර (MM), කණිෂ්ඨ කළමනාකාර (JM), කි‍්‍රයාත්මක කිරීමේ / උපදේශන සේවා (MA 4), කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ (MA 2), ප‍්‍රාථමික ශිල්පීය (PL 3), ප‍්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL 2), ප‍්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL 1). වැඩිදුර තොරතුරු

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

Free business joomla templates