භාගත කිරීම්

ගැසට් පත්‍ර

චක්‍රලේඛ

පනත්

   ප්‍රකාශන/වාර්තා

   පුවත් නිවේදන

    පුරප්පාඩු/Internal Transfers

 

 
 අයවැය 2015 විශේෂ සිදූවීම් සතියේ ආර්ථීක වාර්තාව
පවත්නා ආර්ථික දර්ශක
Sample image
Sample image
දෛනික විනිමය අනුපාත

 උද්ධමනය

2015 දෙසැම්බර් උද්ධමනය (ජා. පා. මි. ද. ලක්ෂ්‍යමය වෙනස ) 4.2 %

තව දුරටත් කියවන්න... තව දුරටත් කියවන්න... තව දුරටත් කියවන්න...  

 

 
You are here: Home