මුල් පිටුව
නිති අසන පැන
භාණ්ඩාගාරය
මාධ්‍ය ගැලරිය
සේවා
අප අමතන්න
අමාත්‍යංශය

Image1\

භාගත කිරීම්

ගැසට් පත්‍ර

චක්‍රලේඛ

පනත්

   ප්‍රකාශන/වාර්තා

   පුවත් නිවේදන

    පුරප්පාඩු/අභ්‍යන්තර වාර්ෂික ස්ථානමාරු

 

 
 අයවැය 2015 විශේෂ සිදූවීම් සතියේ ආර්ථීක වාර්තාව
පවත්නා ආර්ථික දර්ශක
Sample image
Sample image
දෛනික විනිමය අනුපාත

 උද්ධමනය

2015 ෙපබරවාරි මස උද්ධමනය(කො.පා.මි.ද - ව.-ව.) 0.6 % 

තව දුරටත් කියවන්න... තව දුරටත් කියවන්න... තව දුරටත් කියවන්න...  

 

 

බැංකු සහ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල

You are here: Home