முகப்பு
அமைச்சு
பொது திறைசேரி
ஊடகத் தொகுப்பு
தொடா்புகளுக்கு

சலுகை அடிப்படையில் மோட்டார் வாகன அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கல் தொடர்பான போலி சுற்றறிக்கை ஒன்று

அரசாங்க மற்றும் அரசாங்கதொழில் முயற்சிகளில் பணியாற்றும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு 2010-12-10 ஆம் திகதிய வர்த்தகம், தீர்வை மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கை சுற்றறிக்கை இலக்கம் 01/2010 இன் கீழ் அனுமதிப் பத்திரம் வழங்குதல் தொடர்பாக திறைசேரியின் செயலாளரின் மற்றும் திறைசேரியின் பிரதிச் செயலாளரின் கையொப்பமிடப்பட்ட போலியான சுற்றறிக்கை ஒன்றினைத் தயாரித்து அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.

2010.12.10 ஆம் திகதிய வர்த்தகம், தீர்வை மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கை சுற்றறிக்கை இலக்கம் 01/2010 இற்கு இறுதியாக 2012.02.13 ஆம் திகதியே திருத்தமொன்று செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் பின்னர் அச்சுற்றறிக்கையில் எதுவித திருத்தமும் மேற்கொள்ளப்பட்டில்லை என்பதனை வர்த்தகம், தீர்வை மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கைத்திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் பீ.ஏ. டயஸ் அவர்கள் சகல அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கும் மற்றும் மாகாண சபைகளின் செயலாளர்களுக்கும் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கின்றார். மேலும் வாசிக்க...

SME வங்கிகள் நாடு முழுவதும்- வரவு செலவுத் திட்ட முன்மொழிவொன்று செயல்படுத்தப்படுகின்றது

மக்கள் வங்கியின் சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சிகளிற்கானமையமொன்று, குருணாகல் இல.03 வத்ஹிமி வீதியில், நிதி, திட்டமிடல் அமைச்சு,பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சு மற்றும் திறைசேரியின் செயலாளர் கலாநிதி பி. பீ. ஜயசுந்தர  அவர்களினால் சமீபத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

Read more: SME வங்கிகள் நாடு முழுவதும்- வரவு செலவுத் திட்ட முன்மொழிவொன்று செயல்படுத்தப்படுகின்றது

திரு ஏ.கே.செனவிரத்ன இலங்கை காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியத்தின் (NITF) தலைவர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

தேசிய வரவு செலவு திட்ட திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் திரு. ஏ.கே.செனவிரத்ன, 15.02.2012இலிருந்து பதில் கடமை அடிப்படையில் இலங்கை தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியத்தின் தலைவர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கை நிருவாக சேவையின், வகுப்பு 1 அதிகாரியான திரு.செனவிரத்ன இலங்கை காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியத்தின்  பணிப்பாளர் சபையின் உறுப்பினர் ஒருவராவார்.

பதவிறக்கங்கள்

வா்த்தமானி

அறிவித்தல்கள்

சுற்று    நிரூபங்கள்

பாராளுமன்ற    சட்டங்கள்

   வெளியீடுகள்

 ஊடகச்

   செய்திகள்

 

                பதவி

        வெற்றிடங்கள்

 

 
 வரவு செலவுத் திட்டம் 2015 நிகழ்வு நாள்காட் வாராந்தபொருளாதார அறிக்கை
பதவிறக்கங்கள்
Sample image
Sample image
நாணயம்  
பணவீக்கம்
   
மேலும் வாசிக்க. மேலும் வாசிக்க..  மேலும் வாசிக்க..  

 

 

வங்கிகளும் ஏனைய நிறுவனங்களும்

You are here: Home