முகப்பு
அமைச்சு
பொது திறைசேரி
சேவைச் சபைகள்
கேள்வி பதில்கள்
ஊடகத் தொகுப்பு
தொடா்புகளுக்கு

Image1\ image2\ Image3\ Image4\

திரிபோஷ உற்பத்தியினை மேம்படுத்துவதற்காக 141மில்லியன் பெறுமதியான இயந்திரங்கள்

வரவு செலவுத் திட்டம் 2012ல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஒவ்வொரு கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கும், குழந்தைகளிற்கும்திரிபோஷ வழங்கும் வேலைத்திட்டத்தை செயற்படுத்தும் முகமாக திறைசேரி திரிபோஷ நிறுவனத்திற்கு 141மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதி வாய்ந்த புதிய இயந்திரங்களை வழங்க முன்வந்துள்ளது.

31 ஜனவரி 2012 அன்று திறைசேரியின் செயலாளர் கலாநிதி பி.பீ.ஜயசுந்தர தலைமையில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலில் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டது. திரிபோஷ நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு. சரத் சந்திரசிறி விதான,சுகாதார அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர்திரு.டி.பி.டி விஜேரத்ன, விவசாய அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர்,  திரு.ஆர். சிரிவர்த்தன,  பிராந்திய அபிவிருத்தி வங்கியின் பொது முகாமையாளர்,இலங்கை சுங்கம் மற்றும் திறைசேரியின் அதிகாரிகள் பலரும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.

சர்வதேச நாணய நிதியம் – ஒருங்கிருத்தல் ஏற்பாட்டின் (Stand By Arrangements)மீளாய்வுத் திட்டம் – 2012 ஜனவரி / பிப்ரவரி

சர்வதேச நாணய நிதியம் ஒருங்கிருத்தல் ஏற்பாட்டின் (Stand By Arrangements)  மீளாய்வுக் கலந்துரையாடல் மதிப்பிற்குரிய நிதி, திட்டமிடல் பிரதி அமைச்சர் கீதாஞ்சன குணவர்த்தன தலைமையில் 2012ஜனவரி 31 ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. சர்வதேச நாணய நிதிய ஆசியா மற்றும் பசுபிக் பிராந்திய ஆலோசகர் திரு. பெனடிக்ட் பிங்காம், குடியுரிமை பிரதிநிதி திரு.கோஷி மாதய்மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பிரதிநிதி திரு. ராகுல் ஆனந்த், நிருவாகப் பணிப்பாளர்கலாநிதி பி.என்.வீரசிங்க, உதவி ஆளுநர் திரு.கே.டி. ரணசிங்க,மத்திய வங்கியின் பிரதிநிதியாக பொருளாதார ஆராய்ச்சிப் பணிப்பாளர்திருமதி.எஸ். குணரத்ன,  மற்றும் நிதி, திட்டமிடல் அமைச்சின் அதிகாரிகளான திரு எஸ்.ஆர்.ஆட்டிகல, திறைசேரியின் பிரதிச் செயலாளர், திரு.கே.எம்.எம்.சிறிவர்தன அரசிறைக் கொள்கைகள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம், திரு.எம்.பி.டி.யு.கே மாபா பதிரன வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம்இக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.

பதவிறக்கங்கள்

வா்த்தமானி

அறிவித்தல்கள்

சுற்று    நிரூபங்கள்

பாராளுமன்ற    சட்டங்கள்

   வெளியீடுகள்

 ஊடகச்

   செய்திகள்

 

                பதவி

        வெற்றிடங்கள்

 

 
 வரவு செலவுத் திட்டம் 2013 நிகழ்வு நாள்காட் வாராந்தபொருளாதார அறிக்கை
பதவிறக்கங்கள்
Sample image
Sample image
நாணயம்  
பணவீக்கம்
   
மேலும் வாசிக்க. மேலும் வாசிக்க..  மேலும் வாசிக்க..  

 

 

வங்கிகளும் ஏனைய நிறுவனங்களும்

You are here: Home