முகப்பு
அமைச்சு
பொது திறைசேரி
ஊடகத் தொகுப்பு
தொடா்புகளுக்கு

SME வங்கிகள் நாடு முழுவதும்- வரவு செலவுத் திட்ட முன்மொழிவொன்று செயல்படுத்தப்படுகின்றது

மக்கள் வங்கியின் சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சிகளிற்கானமையமொன்று, குருணாகல் இல.03 வத்ஹிமி வீதியில், நிதி, திட்டமிடல் அமைச்சு,பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சு மற்றும் திறைசேரியின் செயலாளர் கலாநிதி பி. பீ. ஜயசுந்தர  அவர்களினால் சமீபத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

Read more: SME வங்கிகள் நாடு முழுவதும்- வரவு செலவுத் திட்ட முன்மொழிவொன்று செயல்படுத்தப்படுகின்றது

திரு ஏ.கே.செனவிரத்ன இலங்கை காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியத்தின் (NITF) தலைவர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

தேசிய வரவு செலவு திட்ட திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் திரு. ஏ.கே.செனவிரத்ன, 15.02.2012இலிருந்து பதில் கடமை அடிப்படையில் இலங்கை தேசிய காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியத்தின் தலைவர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கை நிருவாக சேவையின், வகுப்பு 1 அதிகாரியான திரு.செனவிரத்ன இலங்கை காப்புறுதி நம்பிக்கை நிதியத்தின்  பணிப்பாளர் சபையின் உறுப்பினர் ஒருவராவார்.

திரு. டி விதானகமாச்சி இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் (CPC) தலைவர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்

திறைசேரியின் பிரதிச் செயலாளர் திரு டி விதானகமாச்சி  அவர்கள் பதில் கடமையாற்றும் அடிப்படையில் இலங்கைப் பெட்ரோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கை கணக்காளர்கள் சேவையின் சிரேஷ்ட அதிகாரியான திரு. விதானகமாச்சி அவர்கள் இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் பணிப்பாளர் சபையின் உறுப்பினர் ஒருவராவார்.

பதவிறக்கங்கள்

வா்த்தமானி

அறிவித்தல்கள்

சுற்று    நிரூபங்கள்

பாராளுமன்ற    சட்டங்கள்

   வெளியீடுகள்

 ஊடகச்

   செய்திகள்

 

                பதவி

        வெற்றிடங்கள்

 

 
 வரவு செலவுத் திட்டம் 2015 நிகழ்வு நாள்காட் வாராந்தபொருளாதார அறிக்கை
பதவிறக்கங்கள்
Sample image
Sample image
நாணயம்  
பணவீக்கம்
   
மேலும் வாசிக்க. மேலும் வாசிக்க..  மேலும் வாசிக்க..  

 

 
You are here: Home