අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු

 
වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ - 2018
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2018 රජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කාර්යාල සේවක සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
ඒකාබද්ධ සේවයේ අභ්‍යන්තර වාර්ෂික ස්ථාන මාරු- 2018
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2018 කළමනාකරණ සහකාර සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කළමනාකරණ සහකාර සේවය - සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කළමනාකරණ සහකාර සේවය- දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර සේවය- දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය -දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කාර්යාල සේවක සේවය- ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කාර්යාල සේවක සේවය - දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කාර්යාල සේවක සේවය - සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2018 මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තු අතර අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු පිළිබඳ පරිපාටිය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු අභියාචනා උපලේඛණ - 2017(අභියාචනා මණ්ඩල තීරණවලින් පසු)
2017 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය-රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2017 කළමනාකරණ සහකාර සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2017 කළමනාකරණ සහකාර සේවය - සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2017 කාර්යාල සේවක සේවය- ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2017 කාර්යාල සේවක සේවය - දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම්- 2017
2017 කළමනාකරණ සහකාර සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2017 කළමනාකරණ සහකාර සේවය දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව/ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2017 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර සේවය/ භාෂා පරිවර්තක දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව / සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2017 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය-  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2017 කාර්යාල සේවක සේවය - දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2017 කාර්යාල සේවක සේවය ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව

 

 

CONTACT DETAILS

COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE

Room No. 210,

2nd Floor, Ministry of Finance and Mass Media,

The Secretariat, Colombo 01.

General Contact

Phone :+94 112 151 425

Fax : +94 112 151 417

Email : cgo@mo.treasury.gov.lk