අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු

 
වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ - 2019
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2019 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් යටතේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ලේඛණය-රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් යටතේ ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ලේඛණය-රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් යටතේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ලේඛණය-රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 2019 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ -සංවර්ධන නිලධාරී සේවය   භාගත කිරීම සදහා යොමුව
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2019 කාර්යාල සේවක සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
ඒකාබද්ධ සේවයේ අභ්‍යන්තර වාර්ෂික ස්ථාන මාරු- 2019
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2019 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය - සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය- දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 කාර්යාල සේවක සේවය- ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 සංවර්ධන නිලධාරි සේවය-සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 සංවර්ධන නිලධාරි සේවය-ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තු අතර අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු පිළිබඳ පරිපාටිය-2019
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2019 අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු පිළිබඳ පරිපාටිය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ - 2018
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2018 රජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 රජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කාර්යාල සේවක සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
ඒකාබද්ධ සේවයේ අභ්‍යන්තර වාර්ෂික ස්ථාන මාරු- 2018
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2018 කළමනාකරණ සහකාර සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කළමනාකරණ සහකාර සේවය - සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කළමනාකරණ සහකාර සේවය- දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර සේවය- දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය -දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කාර්යාල සේවක සේවය- ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කාර්යාල සේවක සේවය - දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2018 කාර්යාල සේවක සේවය - සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2018 මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තු අතර අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු පිළිබඳ පරිපාටිය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව

 

 

CONTACT DETAILS

ADMINISTRATION DIVISION

2nd Floor, New Building

Ministry of Finance 

The Secretariat, Colombo 01

Phone :+94 11 2484600

Fax : +94 11 2449823