අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු

 
ඒකාබද්ධ සේවයේ අභ්‍යන්තර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්- 2020
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2020 ඒකාබද්ධ සේවයේ අභ්‍යන්තර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්(සංවර්ධන නිලධාරි සේවය)- 2020(අභියාචනා තීරණවලින් පසු)  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2020 ඒකාබද්ධ සේවයේ අභ්‍යන්තර වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්- 2020(අභියාචනා තීරණවලින් පසු)  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2020 අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු මණ්ඩල තීරණයට එරෙහි අභියාචනා අයඳුම්පත
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය/රියදුරු සේවය/කාර්යාල සේවක සේවය/ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය/සංවර්ධන නිලධාරි සේවය
 භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2020 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2020 ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2020 සංවර්ධන නිලධාරි සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2020 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2020 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය-දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2020 කාර්යාල සේවක සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
මුදල්  අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තු අතර අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු පිළිබඳ පරිපාටිය
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2020 මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තු අතර අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු පිළිබඳ පරිපාටිය -2020( සංශෝධිත)  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2020 මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තු අතර අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු පිළිබඳ පරිපාටිය -2020  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු පිළිබඳ පරිපාටිය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ - 2019
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2019 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් යටතේ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ලේඛණය-රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් යටතේ ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ලේඛණය-රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම් යටතේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් ලේඛණය-රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 2019 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු අභියාචනා තීරණ -සංවර්ධන නිලධාරී සේවය   භාගත කිරීම සදහා යොමුව
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2019 කාර්යාල සේවක සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
ඒකාබද්ධ සේවයේ අභ්‍යන්තර වාර්ෂික ස්ථාන මාරු- 2019
    වසර     නාමය ඇමුණුම්
2019 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය - සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය- දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 ඒකාබද්ධ රියදුරු සේවය -ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 කාර්යාල සේවක සේවය- ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 සංවර්ධන නිලධාරි සේවය-සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 සංවර්ධන නිලධාරි සේවය-ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව  භාගත කිරීම සදහා යොමුව
2019 ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවය  භාගත කිරීම සදහා යොමුව

 

 

CONTACT DETAILS

ADMINISTRATION DIVISION

2nd Floor, New Building

Ministry of Finance 

The Secretariat, Colombo 01

Phone :+94 11 2484600

Fax : +94 11 2449823